same year like 'Fraktal nach Barnsley' (10 artworks)