same year like 'Sine Curve Man (1967)' (20 artworks)