same year like 'Sine Curve Man (1969)' (66 artworks)