same year like 'lat 61,929519°, lon -79,715410°, h 1,37 km' (18 artworks)