same year like 'Sine Curve Man (1967)' (66 artworks)